รุ่นอัตโนมัติ 125 อายุไม่เกิน 16
1 # 5 พีรพงศ์บุญเลิศยามาฮ่า
2 # 93 ยสินธรสวัสดีฮอนด้า
3 # 41 นครินทร์พจนปริญญาฮอนด้า
4 # 9 อัครัตน์เพ็ญจันทร์ยามาฮ่า
5 # 101 เกียรติศักดิ์ช่วยวิเศษฮอนด้า

รุ่นอัตโนมัติ 125 อายุไม่เกิน 19
1 # 41 นครินทร์พจนปริญญาฮอนด้า
2 # 5 พีรพงศ์บุญเลิศยามาฮ่า
3 # 92 วิษุวัติสุขเกษมฮอนด้า
4 # 18 อนุภาพซามูลยามาฮ่า
5 # 97 ภูเบศน์เหมี่ยงสันเทียะฮอนด้า

ครอบครัวรุ่น 115
1 # 9 สุรพงศ์บุญเลิศยามาฮ่า
2 # 95 ประวัติญาณวุฒิยามาฮ่า
3 # 10 อนุชานาคเจริญศรีฮอนด้า
4 # 15 ไพฑูรย์นาคทองยามาฮ่า
5 # 46 วรพงศ์มาลาหวลฮอนด้า

รุ่นโมโต 3 การผลิต
1 # 24 อภิวัตน์วงศ์ ธ นานนท์
2 # 10 อนุชานาคเจริญศรี
3 # 91 จักรกฤษณ์แสวงสวาท
4 # 19 พงศ์พีระคัตนะคุปต์
5 # 53 ชานนท์ชุมใจ